An Adventurers Journal

The Hunt for the Golden Owl Part II

In de vorige blogpost had ik het over de schattenjacht die Frankrijk al 27 jaar bezighoudt. Aan de hand van 11 raadsels wordt de exacte locatie gevonden waar de Gouden Uil ligt. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De vorige vier raadsels vind je in de vorige blogpost. Maar wie dat al zou opgelost hebben, kan zijn hersenen pijnigen met deze.

Clue 5 – Quand Al-Mar s’allie à la fibule de Préneste, les ténèbres resplendissent

BDI,J.   DF,F.   CFD.   BJ.   HJ.    EA,B.   BC.   E.   DC,B.
CDI,B.   BAB,H.   BE.
CD.   FB.   BCG,J.   BIG,D.   BE.   BG.   BJD,B.   DB.   BGH,C.
BC.   E.

Ook deze aanwijzing heeft een oplossing. Aan de hand van de steden die we ontdekten in Clue 4, kunnen we de letters hier vervangen door cijfers (B=1, C=2, …). De getallen die we ontdekken zijn de atoommassa´s van chemische elementen. Deze kunnen we op hun beurt vervangen door het symbool van de elementen.

Dit leidt tot de zin Cl · E (s) · F · Se · Ca C · He · S · U · Ru · N Na · V · I · Re · N · O Ir · P · Er · C · He.

BDI,J.   DF,F.   CFD.   BJ.   HJ.    EA,B.   BC.   E.   DC,B.
CDI,B.   BAB,H.   BE.
CD.   FB.   BCG,J.   BIG,D.   BE.   BG.   BJD,B.   DB.   BGH,C.
BC.   E.

This enigma also has a solution. Based on the cities we discovered in Clue 4, we can replace the letters here with numbers (B = 1, C = 2, …). The numbers we discover are the atomic masses of chemical elements. We can in turn replace this with the symbol of the elements.

This leads to the sentence: The key is on the black perched ship.

Clue 6 – UT QUEANT LAXIS

A 2424-42-424-44-224-24-42-24, emprunte l’orthogonale.
Pour trouver la Spirale à quatre centres,
560.606 mesures, c’est loin.
Mais par le Méga, c’est un million de fois moins.

De cijferreeks is ondertussen ontcijferd tot de stad Carignan. Opvallend is dat er een rechte lijn kan worden getrokken door Bourges, Roncevaux en Carignan. De rest van het raadsel lijkt te willen dat er een loodrechte lijn wordt getrokken door Carignan op de eerste lijn. Van hieruit moeten 560 606 eenheden (1 eenheid is 33 cm, pied de roi) ofwel 185 kilometer verder reizen. Dit leidt tot Dabo of een buitenwijk van Lille. Deze eerste lijkt het meest waarschijnlijk.

De resterende vraag is: Wat is de spiraal met vier centers?

At 2424-42-424-44-224-24-42-24, take the orthogonal.
To find the Spiral with four centers,
560.606 measures, it’s far.
But by the Mega, it’s a million times less.

The series of numbers has been deciphered to the city of Carignan. It is striking that a straight line can be drawn through Bourges, Roncevaux and Carignan. The rest of the riddle seems to want a perpendicular line drawn by Carignan on the first line. From here, we need to travel 560 606 units (1 unit is 33 cm, pied de roi) or 185 kilometers further. This leads to Dabo or a suburb of Lille. The first seems most likely.

The remaining question is: what is the Spirale à quatre centres

Clue 7 -DU CIEL VIENT LA LUMIERE

C’E-10752-365 LA Q-30667-E L’AIGLE
I-687-90677-RI-687-A LA
687-ARQ-30667-E DE 10752-E-10752 10752-ERRE-10752
DA-60140-10752 LE 10752-ABLE,
CENT 4330-O-30667-R-10752 AVA-60140-365 DE 10752-E
CA-10752-10752-ER LE BEC
E-365 Y LAI-10752-10752-ER 10752-E-10752
90677-L-30667-687-E-10752

Alors prête un arc à Apollon :
de là, il comptera 1969,697 mesures vers le zénith.
En une 46.241.860ème fraction de jour sidéral,
son trait s’abattra.

Hâte-toi de trouver la flèche.

Dit raadsel heeft opnieuw verschillende stappen. De cijfers in het eerste deel staan voor het aantal dagen dat een planeet rond de zon draait. Vervolgens vervangen we deze door de eerste letter van de planeet. Dit leidt tot de volgende zin: THIS IS WHERE THE EAGLE PRINTED THE MARK OF HIS CLAWS IN THE SABLE, ONE HUNDRED DAYS BEFORE BREAKING HIS BEAK AND LEAVING HIS FEATHERS. Een verwijzing naar Napoleon en de kuststad Golfe Juan, waar hij aankwam na zijn verbanning op Elba.

De rest van het raadsel blijft grotendeels een mysterie. Vanuit Golfe Juan telt hij 650 kilometer naar de zenit (hoogste punt hemel) en in een fractie van tijd eindigt zijn pijl op de volgende locatie. Heel wat schattenjagers claimen dat de pijl 559 kilometer reist ( (86164/46241860) * 300000 = 559.000006). In de veronderstelling dat dit aan de snelheid van het licht gebeurt.

C’E-10752-365 LA Q-30667-E THE AIGLE 
I-687-90677-RI-687-A
687-ARQ-30667-E DE 10752-E-10752 10752-ERRE-10752
DA-60140- 10752 LE 10752-ABLE,
CENT 4330-O-30667-R-10752 AVA-60140-365 DE 10752-E
CA-10752-10752-ER THE
E-365 Y-CAP Y LAI-10752-10752-ER 10752-E-10752
90677-L-30667-687-E-10752

Then lend a bow to Apollo  :
from there, he will count 1969,697 measures towards the zenith.
In a 46,241,860th fraction of sidereal day ,
his line will fall.
Hurry to find the arrow.

This riddle again has several steps. The numbers in the first part represent the number of days a planet orbits the sun. Then we replace it with the first letter of the planet. This leads to the following sentence: THIS IS WHERE THE EAGLE PRINTED THE MARK OF HIS CLAWS IN THE SABLE, ONE HUNDRED DAYS BEFORE BREAKING HIS BEAK AND LEAVING HIS FEATHERS. A reference to Napoleon and the coastal city of Golfe Juan, where he arrived after his exile on Elba.

The rest of the riddle remains largely a mystery. From Golfe Juan it counts 650 kilometers to the zenith (highest point of heaven) and in a fraction of its time its arrow ends at the next location. Many treasure hunters claim that the arrow travels 559 kilometers ((86164/46241860) * 300000 = 559.000006). Assuming this happens at the speed of light.

Clue 8 -AD AUGUSTA PER ANGUSTA

Quand, à Carusburc, tu auras Albion dans le dos,
Cherche l’Ouverture qui révèle la Lumière Céleste.
Ne t’attarde pas, ne demande pas ton reste,
Mais apprête-toi à marcher sur les eaux.

Par deux fois, Neptune viendra à ton secours
Et te mènera loin du Septentrion glacé.
Poursuis ta route et n’interromps pas ton parcours
Avant de voir, par l’Ouverture, la Nef encalminée.

Sans dévier d’un pouce, tire un trait,
Et tu ne regretteras pas ce que tu as fait.

Het enige wat we zeker weten is dat Carusburc verwijst naar Cherbourg en Albion naar Engeland. Ook l´Ouverture is wellicht Bourges die we in de eerste aanwijzing hebben gevonden.

When at Carusburc, you will have Albion in the back,
Seek the opening that reveals the Heavenly Light.
Don’t linger, don’t ask for your rest,
But prepare yourself to walk on water.
Twice, Neptune will help you
And carry you away from the icy north.
Pursue your road and do not interrupt your journey
Before seeing, through the Opening, the becalmed Nave.
Without deviating an inch, draw a line,
And you will not regret what you did.

All we know for sure is that Carusburc refers to Cherbourg and Albion to England. L´Ouverture may also be Bourges, which we found in the first clue.

 

After this, there are two more clues left, which I suppose they are used to determine the exact location. But before that it is important to solve the first eight riddles. Leave your ideas and theories in the comments!

The Hunt for the Golden Owl

Welke avonturier droomt er niet van om puzzels op te lossen die je de wereld rond doen reizen om je uiteindelijk te leiden naar een grote schat? Het lijkt allemaal zo ver weg nu we zelfs niet meer kunnen reizen. En alle schatten zijn al gevonden, toch? Fout!

Wat als we je vertellen dat je vandaag nog op schattenjacht kan, en dat zonder je woonkamer te verlaten? Tenminste tot je alle puzzels hebt opgelost en de naar de juiste locatie zal moeten reizen.

Which adventurer does not dream of solving puzzles that will take you around the world and eventually lead you to a great treasure? It all seems so far away now that we can’t even travel anymore. And all the treasures have already been found, right? Fuck!

What can you say that you can go on a treasure hunt today, without leaving your living room? At least until you have solved all puzzles and have to travel to the correct juicing location.

The Golden Owl

In 1993 begon in Frankrijk een gigantische zoektocht naar een schat. Een ideetje van een schrijver die twintig jaar had gespendeerd om elf raadsels te verzinnen die uiteindelijk zouden leiden naar de schat, een gouden uil. Een ware schattenjacht dus.

Hoewel hij veronderstelde dat deze zou worden gevonden in een aantal maanden, zijn ze 27 jaar later nog steeds op zoek naar de juiste locatie.

En gezien ze niets beters te doen hebben momenteel, kunnen ze ineens zelf proberen de raadsels te ontcijferen.

In 1993, a gigantic search for treasure began in France. An idea from a writer who spent twenty years inventing eleven riddles that would eventually lead to the treasure, a golden owl. A true treasure hunt.

Although he assumed it would be found in months, they are still looking for the right location 27 years later.

And since we have nothing better to do at the moment, why not try to decipher the riddles ourselves?

11 clues

In totaal zijn er 11 raadsels die leiden naar de exacte locatie van de gouden uil, ergens in Frankrijk. De eerste tip verwijst naar de volgorde van de andere tien en is inmiddels ontcijferd. We zullen je deze dan ook besparen. Wat rest zijn tien raadsels die opgelost moeten worden.

In total, there are 11 riddles that lead to the exact location of the golden owl, somewhere in France. The first tip refers to the order of the other ten and has now been deciphered. We will also save you this. What remains are ten riddles to solve.

Clue 1 – Opening

Mon Premier, première moitié de la moitié du premier âge,      -> Baby
Précède mes Second et Troisième, cherchant leur chemin.    -> OU (où)
Mon Quatrième s’inspire, mon Cinquième est en rage,      -> Air (R)
Mais, sans protester, suit mon Quatrième et l’alpha romain.  -> RaGe (volgt de vierde letter, G, en de Alpha, A)
Mon sixième, aux limites de l’ETERNITE se cache.      ->  EternitE
Mon Septième, dressé, crache son venin.  -> Sssss
Pour trouver mon tout, il suffit d’être Sage,
Car la Vérité, en vérité, ne sera pas affaire de Devin.

Het begin van de schattenjacht ligt in het Franse dorp Bourges. Waar de laatste twee zinnen naar verwijzen is nog onduidelijk.

My first, first half of the half of the first age, -> Baby
Precedes my Second and Third, seeking their way. -> OU (où)
My Fourth is inspired, my Fifth is in rage, -> Air (R)
But, without protest, follows my Fourth and the roman alpha. -> RaGe (follows the fourth letter, G, and the Alpha, A)
My Sixth is hidden at the limits of ETERNITE. -> EternitEMy Seventh, standing, spits his venom.    -> Sssss
To find my all, just to be wise,
Because the Truth, in truth, will not be a Devin’s affair.

The treasure hunt begins in the French village of Bourges. What the last two sentences refer to is still unclear.

Clue 2 – First Step…

Où tu voudras,
Par la rosse et le cocher.
Mais où tu dois,
Par la boussole et le pied

Er wordt beweerd dat het tweede raadsel cruciaal is, maar helaas is de oplossing nog niet gekend. Er wordt verondersteld dat men de richting van het kompas moet volgen, wat naar het zuiden zou zijn.

Where you want,
By the nag and the coachman.
But where you must,
By the compass and the foot.

The second riddle is said to be crucial, but unfortunately the solution is not yet known. It is supposed to follow the direction of the compass, which would be south.

Clue 3 – CE N’EST LE BON CHEMIN QUI SI LA FLECHE VISE LE COEUR

Mon Premier par la gaîté se multiplie.    -> Ahahah
Mon Second t’offre de l’espace,      –> spatie
Mon Troisième de l’air, et mon Quatrième de l’eau.      ->  AiR et O
Quand il est couché, mon Cinquième ronfle.    –> Letter N die ligt wordt Zzzz
Mon sixième vaut cent, et mon Septième n’est qu’un noeud.     ->  C is Romeins voor honderd, zevende letter E

Mon Huitième a le goût du laurier,  -> Victoire
Tandis que mon Neuvième, par l’étonnement, se traîne.  ->  Verbazing, Aaaaa
Mon Dixième est toujours nu quand il a une liaison.       U
Mon onzième, enfin, est l’inconnue.      -> X, zoals op een schattenkaart of wiskunde

Trouve mon Tout, et, par l’Ouverture, tu verras la lumière.

Dit raadsel verwijst naar A Roncevaux. Dit zou een stad zijn in het Spaanse Baskenland waar een belangrijke veldslag is geleverd. Ook de foto zou dit antwoord bevestigen. Het is wel niet duidelijk waarom er een A voor de stadsnaam staat.

My First multiplies by gaiety.
My Second offers you space,
My Third air, and my Fourth water.
When he’s lying, my Fifth snores.
My Sixth is worth one hundred, and my Seventh is just one node.
My Eighth tastes like laurel,
While my Ninth, with astonishment, stays behind.
My Tenth is always naked when there’s a link.
My Eleventh, finally, is the unknown.
Found my all, and through the opening, you will see the light

This riddle refers to A Roncevaux. This would be a city in the Spanish Basque Country where an important battle was fought. The photo would also confirm this answer. It is not clear why there is an A in front of the city name.

The word opening in the last sentence probably refers to clue 1 (Bourges).

Clue 4 – LE BONS SENS, C’EST LE SENS DU CONTRESENS, ET INVERSEMENT

19.9.13.12.15.19.18.21.15.9.19  becomes 1
12.15.19.18.21.15.9.19.18.9.13.8.15.4  becomes 2
9.13.16.16.9.13.9.5.18  becomes 3
25.1.12.14.18.9.13.16.9.13  becomes 4
8.15.4.1.12.9.19.18.15.1.6  becomes 5
18.9.13.13.5.18.18.1.12.18.9.13.12.15.19  becomes 6
20.18.21.15.15.4.18.9.13.8  becomes 7
9.13.18.9.15.19.19.9  becomes 8

15.4.1.12.14.18.1.12.10  becomes 9
19.18.9.13.12.15.19.14.1.12  becomes 0

Ook hier is de oplossing al gekend. Deze wordt bekomen door drie verschillende stappen. Eerst worden alle getallen vervangen door letters (a=1, b=2, …), daarna worden deze omgedraaid. In de derde stap worden alle letters die muzieknoten vormen vervangen door letters volgens het Solfége muzieksysteem.

Het eindresultaat wordt:

The solution is already known here. This is achieved by three different steps. First all numbers are replaced by letters (a = 1, b = 2, …), then they are reversed. In the third step, all letters that form musical notes are replaced by letters according to the Solfége music system.

The end result is:

B ourges will be worth 1
C herbourg will be worth 2
D ieppe will be worth 3
E pernay will be worth 4
F orbach will be worth 5
G erardmer will be worth 6
H éricourt worth 7
Issoire will be worth 8
J arnac will be worth 9
A ngers will be worth 0

 

 

 

Voor nu hou ik het bij deze vier raadsels. Drie van de vier zijn de oplossingen grotendeels bekend. Alleen raadsel twee niet. En wat is het verband tussen de aanwijzingen. Laat weten wat je denkt in de comments hieronder!

For now, I’ll stick to these four riddles. Three out of four, the solutions are largely known. Only riddle two doesn’t. And what is the connection between the clues. Let us know what you think in the comments below!

Leuke Manieren om het Reisgevoel bij je Thuis te Krijgen tijdens de Coronacrisis

Nu we met z´n allen in quarantaine zitten door corona en enkel de meest noodzakelijke reizen nog plaatsvinden, kan het voor de reisliefhebber moeilijk zijn om geen nieuwe horizonten te verkennen. Gelukkig zijn er een aantal leuke alternatieven om het reisgevoel bij je thuis te ervaren.

Maak een bucket list

Reizigers gaan steeds op zoek naar unieke ervaringen. Ben jij ook iemand die graag een bucket list bijhoudt van wat je nog allemaal wil zien of doen? Een bucketlist kan je helpen om te dromen van wat je volgende trip wordt wanneer de coronacrisis voorbij is. Heb je nog geen lijst? Misschien geeft dit boek je wat inspiratie!

Passaportas bordspel

Wat als je de wereld rond kon reizen vanuit je woonkamer? Dat kan met het bordspel Passaportas! Zorg dat al je passagiers hun bestemming bereiken. Maar heb je wel genoeg brandstof en is hun paspoort wel in orde? Een leuk spel voor jong en oud en persoonlijk een van mijn favorieten!

Maak een virtuele wandeling door de jungle

Hou je van een stevige hike in de jungle? Wel, reizen naar het regenwoud zit er voorlopig niet in, maar sporten is een van de enige dingen die we wel nog mogen doen. Met de serie Virtuele Wandelingen kun je virtueel door de jungle reizen terwijl je op de loopband of hometrainer zit. Een wandeling doorheen Toscane is ook een optie.

Schrijf een reisverhaal

Reizen zit er voorlopig niet in, maar waarom zou je geen voorgaande reizen herbeleven door het schrijven van een reisverhaal. We hebben allemaal de ambitie om tijdens het reizen een dagboek bij te houden, maar vaak lukt dat niet door het onregelmatige ritme dat je hebt. Dus waarom nu niet van de tijd gebruik maken om enkele leuke reisverhalen uit te schrijven in een reisdagboek?

Leer Spaans

Heel wat mensen reizen naar Centraal-Amerika om Spaans te leren, maar weet je wat zo leuk is aan een taal leren? Je kan het thuis ook! Met deze cursus Spaans kun je een grondige basis Spaans leren of je kennis wat opfrissen. En dat in slechts 10 minuten per dag! Zo ben je meteen klaar voor je volgende trip naar Latijns-Amerika.

Kook de wereld rond

Een van de manieren om een cultuur te leren kennen is aan de hand van hun keuken. Wie heeft er nog niet sushi geproefd in Japan, taco´s in Mexico of tapas uit Spanje? Met dit kookboek leer je zelf bij je thuis verschillende gerechten klaar te maken van over de hele wereld!

 

Leer hoe je mooie reisfoto´s kunt maken

Wekenlang in quarantaine zitten heeft als voordeel dat je veel tijd hebt om te benutten. Waarom van die tijd geen gebruik maken om iets nieuws te leren dat van pas komt bij je volgende reis? Wat dacht je van een cursus reisfotografie?

 

In Quarantaine

Het zijn surreële situaties waarin we mee te maken krijgen. Een hele wereldbevolking in quarantaine. Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Opgesloten zitten in je eigen woning wordt enkel maar sporadisch eens afgewisseld met een kort supermarktbezoek of een sportsessie. Voor de rest? Dromen van de toekomst.

Reizen mag er dan voor even niet meer inzitten, het houdt ons niet tegen om te dromen van onze volgende bestemming. Ook ik ben bezig met de mogelijkheden van een volgend avontuur.

Welke dat zijn lees je hieronder.

These are surreal situations we have to deal with. A whole world population in quarantine. The corona virus has a major impact on our daily lives. Being locked up in your own home is only occasionally interspersed with a short supermarket visit or a sports session. For the rest? Dreaming of the future.

Travel may not be in it for a while, it does not stop us from dreaming of our next destination. I am also working on the possibilities of a next adventure.

You can read which they are below.

Long-distance trekking

Hayduke Trail – a 3 month trail across the national parks of Utah and Arizona.

Patagonian Trail – exploring the rugged nature of Chilean and Patagonia

Great Himalayan Trail, Nepal – hiking a long section of the Great Himalayan trail

Destinations

Colombia / Venezuela – The Roraima trekking to Angel Falls as a highlight

Africa – Adventuring in countries such as Uganda, Tanzania, Kenia, Zambia, Botswana and South Africa.

New Zealand – a packrafting trip

What are you spending your days with and what destination / adventure are you thinking of doing next?

 

 

 

 

How to Keep the Travel Vibe during the Corona Crisis?

In tijden van de Coronavirus waarin we niet kunnen reizen en zoveel mogelijk tijd thuis moeten doorbrengen, kan verveling wel eens de bovenhand nemen. Misschien heb je zoals ik een lange reis achter de rug en kan het contrast niet groter zijn. Of misschien had je een reis gepland en gaat deze nu niet door. Hier zijn enkele dingen die je kan doen om toch even de reisvibe vast te houden.

In times of the Coronavirus where we cannot travel and have to spend as much time at home as possible, boredom may take the upper hand. Maybe you have had a long journey like me and the contrast cannot be greater. Or maybe you planned a trip and it is not going through now. Here are some things you can do to maintain the travel vibe.

Leer een vreemde taal / Learn a new language

Het is niet omdat je nu even niet op reis kan, dat je nadien niet weer andere culturen kan gaan ontdekken. Heb je al een bestemming in gedachten? Dan kan je nu van de tijd gebruik maken om de taal te leren. Ook wie nog geen reis gepland heeft, kan bijvoorbeeld Spaans leren. Met deze taal zit je in heel Latijns-Amerika goed.

It is not because you cannot travel now, that you cannot discover other cultures afterwards. Do you already have a destination in mind? Then you can now use the time to learn the language. Even those who have not yet planned a trip can, for example, learn Spanish. You are good with this language throughout Latin America.

Blader doorheen oude reisfoto´s / Browse old travel photos

Ben je net als ik en heb je fotoboeken van vorige reizen in je kast liggen? Wanneer is de laatste keer dat je deze nog hebt bovengehaald? De realiteit is dat we de meeste van onze reisfoto´s ergens in een map op de pc plaatsen en vrijwel nooit meer bekijken. Misschien is dit nu wel het goede moment om nog even door wat foto´s te bladeren en leuke reiservaringen terug opnieuw te beleven.

Are you like me and do you have countless photo books from previous trips on your shelf? When was the last time you took them? The reality is that we put most of our travel photos somewhere in a folder on the PC and hardly ever see them again. Maybe now is the right time to go through some pictures and relive nice travel experiences.

cropped-20170804_opname-zonder-titel__8040319.jpg

Probably my best travel experience so far

Plan je volgende reis / Plan your next trip

Een van de leukste dingen aan reizen is het uitstippelen van je reis. Het doet je al helemaal wegdromen, ondanks dat je nog thuis bent. De huidige crisis zorgt ervoor dat we momenteel met z´n allen thuiszitten, maar dat hoeft je niet te beletten om je volgende reis al helemaal uit te stippelen.

One of the best things about traveling is planning your trip. It already makes you dream away, even though you are still at home. The current crisis means that we are all at home at the moment, but that should not stop you from planning your next trip.

Reisplanning

Lees een boek of reisverhaal / Read a book or travel story

Een boek is de makkelijkste – en wellicht goedkoopste – manier om in een nieuwe wereld ondergedompeld te worden. Geen fan van fictie? Waarom dan geen reisverhalen lezen en inspiratie opdoen? Bestel hier ons reisverhaal London2Edinburgh. Het e-book kost je slechts €4,99 (of ontvang 50% korting indien je deelt op Facebook) en is ook te verkrijgen als softcover.

A book is the easiest – and perhaps cheapest – way to be immersed in a new world. Not a fan of fiction? Why not read travel stories and find inspiration for your next trip? 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wie het boek leest zal snappen waarom ik hier zo sexy in kilt poseer.

Schrijf een boek of reisverhaal / Write a book or travel story

Wie wat creatief is aangelegd, kan ook zijn eigen reiservaringen in verhaalvorm omzetten. Toegegeven, dit is de manier waarop ik mezelf nu het meest bezighoud. Zo zit ik al lange tijd met een boek in mijn hoofd en heb ik nu eindelijk de tijd om dit uit te werken.

Those who are somewhat creative can also turn their own travel experiences into story form. Admittedly, this is the way I am spending most of my time now. For example, I have been with a book in my head for a long time and now I finally have the time to work this out.

Reis de wereld rond met een gezelschapsspel / Travel the world with a board game

Met het gezelschapsspel Passaportas reis je de wereld rond vanuit je huiskamer. Ik heb het zelf meerdere keren gespeeld en vind het een van de leukste board games ooit! Heb je het eerder voor raadsels, dan is het Black Stories kaartspel iets voor jou!

With the board game Passaportas you travel around the world from your living room. I have played it several times myself and think it is one of the best board games ever! If you have puzzles before, the Black Stories card game is for you!

Neem contact op met oude (reis)vrienden / Contact old (travel) friends

Misschien nog beter dan het bladeren door je reisfoto´s is het opnieuw beleven van je reiservaringen door contact op te nemen met oude (reis)vrienden. Misschien had je wel een vriend(in) waarmee je vroeger vaak op reis trok en is het contact ondertussen wat verwaterd. Waarom niet opnieuw contact opnemen en leuke reisanekdotes terug oprakelen? Wedden dat hij of zij er evenveel van geniet?

Perhaps even better than browsing your travel photos is reliving your travel experiences by contacting old (travel) friends. Maybe you had a friend with whom you used to travel often and the contact has become somewhat watered down. Why not contact him or her again and bring up fun travel anecdotes? Want to bet he or she enjoys it just as much?

DSC01275

Travel partners are the only people who felt the same feeling you did during your travel

 

Home Again

Na vier en een halve maand door Centraal-Amerika te hebben rondgetrokken, kwam mijn avontuur deze week tot zijn einde. En laat dat misschien net op tijd zijn geweest. Panama kreeg eerder deze week zijn eerste Corona slachtoffers te verwerken en nam meteen maatregelen. Ondertussen sloten Guatemala, El Salvador en tal van andere Latijns-Amerikaanse landen hun grenzen. Voor reizigers dringt dus de keuze op van waar je de komende tijd ´vast´ wil komen te zitten. Mijn terugreis stond al een tijdje vast.

Toch leek ook die in het gedrang te komen.

Op de luchthaven in Panama kregen we een keuze voorgeschoteld. Blijven in Panama of vliegen naar Istanbul, waar we geen transit vlucht zouden hebben. Ik koos voor de laatste optie. En gelukkig, want bizar genoeg bleek mijn vlucht naar Brussel alsnog door te gaan. Een van de laatste.

After traveling around Central America for four and a half months, my adventure came to an end this week. And let that perhaps have been just in time. Panama received its first Corona victims earlier this week and took immediate action. Meanwhile, Guatemala, El Salvador and many other Latin American countries closed their borders. For travelers, therefore, the choice arises from where you want to get ‘stuck’ in the near future. My return journey had been fixed for a while.

Yet it also seemed to be compromised.

We were presented with a choice at the airport in Panama. Stay in Panama or fly to Istanbul where we wouldn’t have a transit flight. I chose the latter option. And luckily, because strangely enough, my flight to Brussels turned out to continue. One of the last.

And now?

Het plan was om met mijn Volkswagen bus naar Wales en Schotland te reizen. Maar de huidige Coronacrisis gooit nu dus roet in het eten. Voorlopig althans. Het is dus afwachten hoe de situatie in Europa wijzigt de komende weken of maanden.

The plan was to travel to Wales and Scotland with my Volkswagen bus. But the current Corona crisis is now throwing a spanner in the works. At least for now. It remains to be seen how the situation in Europe will change in the coming weeks or months.

The Tale of Two Dutch Girls

Ik moet iets opbiechten. Wanneer ik op avontuur ga, voel ik me altijd in mijn nopjes. Ik voel me comfortabel om weken alleen jungles te verkennen, bergen te klimmen of desolate plekken op de wereld te verkennen. Maar wanneer ik op plaatsen als Bocas del Toro terechtkom, paradijslijke eilandjes met uitgestrekte stranden en perfect weer… dan mis ik iemand om die plaats mee te delen. Op een bepaalde manier was ik dan ook opgelucht dat ik enkele dagen later in Boquete, Panama aankwam.

I have to confess something. Whenever I go on an adventure, I always feel very happy. I feel comfortable spending weeks exploring jungles alone, climbing mountains or exploring desolate places in the world. But when I end up in places like Bocas del Toro, paradisiacal islands with vast beaches and perfect weather … I miss someone to share that place with. In a way I was relieved that I arrived in Boquete, Panama a few days later.

The unsolved case of Lisanne and Kris

Enkele jaren terug zag ik een reportage over twee Nederlandse meisjes die spoorloos verdwenen in de jungle van Panama. Een zaak die nooit echt is opgelost. Ik wist het niet op voorhand, maar dit alles gebeurde in de omgeving van Boquete. Wat is er dan gebeurd?

A few years ago I saw a report about two Dutch girls who disappeared without a trace in the jungle of Panama. A case that has never really been resolved. I didn’t know beforehand, but all this happened in the Boquete area. What has happened?

Het is een van de meest mysterieuze zaken ooit en toegegeven, en van de meest emotionele. Het hele verhaal ontdekken zorgde ervoor dat het nog steeds door m’n hoofd spookt.

It is one of the most mysterious things ever and admittedly, and one of the most emotional. Discovering the whole story made it still haunt my head.

Twee meisjes, Lisanne en Kris, komen na enkele weken in Bocas del Toro te hebben gespendeerd terecht in Boquete waar ze vrijwilligerswerk willen uitvoeren. Dat plan ging niet door waardoor ze plots tijd over hadden. Tijd om te hiken.

Two girls, Lisanne and Kris, arrive after a few weeks in Bocas del Toro in Boquete where they want to do volunteer work. That plan was canceled, so they suddenly had time. Time to hike.

El Pianista

Ze kozen ervoor om op 1 april 2014 de El Pianista trail te wandelen. Een trail die hen in twee uur op een uitzichtpunt zou brengen, op de Continental Divide. De wandeling had ik zelf ook op mijn planning. Alleen kwamen ze nooit terug naar beneden. Een massale zoektocht begon.

They chose to walk the El Pianista trail on April 1, 2014. A trail that would take them to a viewing point in two hours, on the Continental Divide. I also planned the walk myself. Only they never came back down. A massive search began.

Days alone in the jungle

Zijn ze verdwaald geraakt op de trail? Erg onwaarschijnlijk dat ze op de El Pianista zijn verdwenen, zo zou de toekomst uitwijzen. Maanden later zouden een rugzak en enkele botresten worden teruggevonden, bij een rivier op 14 uur van Boquete. De digitale camera en de gsm’s zouden de komende maanden en jaren veel voer voor speculatie geven.

Did they get lost on the trail? Very unlikely that they disappeared on the El Pianista, the future would tell. Months later, a backpack and some bone remains would be found near a river 14 hours from Boquete. The digital camera and the mobile phones would give much food for speculation in the coming months and years.

Foto’s tonen selfies van de twee meisjes op de El Pianista. Om 13u in de namiddag zouden ze de Mirador bereiken, twee uur na aanvang. Alleen zouden ze daarna niet zijn teruggekeerd, maar verder hebben gewandeld.

My picture
Theirs

Photos show selfies of the two girls on the El Pianista. They would reach the Mirador at 1 pm in the afternoon, two hours after the start. Only they would not have returned afterwards, but would have walked further.

De El Pianista trail is een trail die in de jungle leidt en waarbij toeristen bij het uitzichpunt eigenlijk terugkeren. Het pad gaat echter ook verder, over de Continental Divide, helemaal de jungle in tot aan Amirante in het noorden. Om de een of andere reden besloten Lisanne en Kris die richting uit te gaan. Ik besloot dan maar hetzelfde te doen.

The El Pianista trail is a trail that leads into the jungle and where tourists actually return to the viewpoint. However, the trail also continues, over the Continental Divide, all the way into the jungle to Amirante in the north. For some reason, Lisanne and Kris decided to go in that direction. I decided to do the same.

Jungle hell

De uitgestrekte jungle voorbij de Mirador wordt door de locals en lokale stammen ‘jungle hell’ genoemd. Ik merk vrij snel waarom. Waar El Pianista nog een leuk wandelpad was, verandert deze meteen eens voorbij de mirador. Diepe modder, donkere en steile canyons die in de jungle afdalen. Het is misschien het best te vergelijken met wat je soms ziet in tekenfilms. Hoe een sprookjesbos plots verandert in een duister woud.

The vast jungle beyond the Mirador is called ‘jungle hell’ by locals and local tribes. I quickly see why. Where El Pianista was still a nice hiking trail, it immediately changes beyond the mirador. Deep mud, dark and steep canyons descending into the jungle. It is perhaps best to compare with what you sometimes see in cartoons. How a fairy tale forest suddenly turns into a dark forest.

Over the Continental Divide, where it becomed eery.

De laatste daglicht foto van de meisjes wordt genomen een uur na de selfies op de mirador. Op en plaats die, zo wordt aangenomen aan de Bocas zijde van de Continental Divide zou liggen. Nog eens 2,5 uur later, om 16u39, zouden ze voor de eerste keer het noodnummer 112 bellen. De poging mislukt echter door het gebrek aan ontvangst in de jungle.

The last daylight photo of the girls is taken an hour after the selfies on the mirador. On and place that, it is assumed, would be on the Bocas side of the Continental Divide. Another 2.5 hours later, at 4.39 pm, they would call the emergency number 112 for the first time. However, the attempt failed due to the lack of reception in the jungle.

Na een spannende en moeilijke afdaling in de jungle canyons, kom ik na 45 minuten aan bij kleine stroompjes die erg lijken op de locatie van hun laatste foto. Het is tevens het laatste wat men zeker van is. Zijn ze hierna teruggekeerd en is dit de reden waarom er geen fotos meer zijn gemaakt in daglicht? Tenslotte was het al 14u en moesten ze nog zeker 3 uur terugwandelen.

Location of their last picture?

After an exciting and difficult descent into the jungle canyons, I arrive after 45 minutes at small streams that look very much like the location of their last photo. It is also the last thing one is certain. Have they returned after this and is this the reason why no more photos were taken in daylight? Finally it was already 2 pm and they had to walk back at least 3 hours.

Het lijkt erop dat ze om de een of andere reden verder zijn gegaan. Wisten ze niet dat de enige weg naar Boquete via dezelfde weg terug is? Of is er zoals kwatongen beweren een derde in het spel? Niet voor niets is dit deel van de jungle een beruchte route voor ilegale orgaanhandel. Het enige wat zeker is dat 2,5 uur later iets is gebeurd waardoor ze hulp nodig hadden.

It looks like they went further for some reason. Didn’t they know that the only way back to Boquete is back the same way? Or is there a third in the game, as quatong claim? Not for nothing is this part of the jungle a notorious route for illegal organ trade. The only thing that is certain is that 2.5 hours later something happened that made them in need of help.

De officiele verklaring luidt dat de twee meisjes gevallen zijn bij een van de monkeybridges over de wilde rivier en zo meegesleurd zijn. Dat zou verklaren waarom maanden later restanten zijn terugevonden bij de rivier. De monkeybridges bestaan uit een drie touwen gespannen over de rivier. Een voor de voeten en twee voor de handen. Een moeilijke onderneming dus waar ook mensen van lokale stammen verongelukken.

The official statement is that the two girls fell at one of the monkey bridges over the wild river and were so dragged. That would explain why months later remnants were found at the river. The monkey bridges consist of a three ropes strung across the river. One for the feet and two for the hands. A difficult business, therefore, where people from local tribes also have an accident.

Ik wandel zelf verder, steeds achteromkijkend en het pad in mijn fotografisch geheugen opslagend. Zelf verdwalen is niet mijn bedoeling. Maar een groot deel van me wil op de plaats zijn waar het voor hen misging. De zaak snappen, want na zes jaar circuleren er zoveel speculaties op het net dat het onmogelijk is nog te gissen wat plausibel is.

I continue walking myself, always looking back and storing the path in my photographic memory. Getting lost myself is not my intention. But a large part of me wants to be where it went wrong for them. The case is understood, because after six years so many speculations are circulating on the net that it is impossible to guess what is plausible.

Er zijn heel wat vreemde dingen die de hele zaak mysterieus maken. Zo ontbreekt er een foto op de camera. Net de foto tussen de laatste in daglicht en de eerste bizarre nachtfoto. Deze is nooit gerecupereerd kunnen worden wat er zou kunnen op wijzen dat deze achteraf met een pc is verwijderd. Ook was het bekkengedeelte van Kris helemaal verbleekt terwijl de voet van Kris nog in staat van ontbinding was. Ook de vele ooggetuigenissen de eerste dagen na verdwijning zorgden voor verwarring. Zo waren er die beweerden hen te hebben gezien rond 16u beneden bij de trailhead.

There are a lot of strange things that make the whole thing mysterious. For example, a photo is missing on the camera. Just the photo between the last in daylight and the first bizarre night photo. This can never be recovered, which could indicate that it was removed afterwards with a PC. The pelvis part of Kris was also completely faded while the foot of Kris was still in a state of decomposition. The many eye testimonials in the first days after disappearance also caused confusion. There were those who claimed to have seen them around 4 pm down at the trailhead.

Kunnen ze de eerste monkeybridge hebben bereikt en is dat de reden van hun noodoproep? Op mijn gps lijkt die rivier maar erg traag dichter te komen, en gezien ik niet weet ofdat effectief de locatie is besluit ik na iets meer dan twee uur terug te keren. Het vreemde is dat ik net een open grasveld ben gepasseerd, in de jungle, met een omheining. Hier leven dus mensen in de buurt. En dat op minder dan een uur van waar zij wellicht hun noodoproep hebben geplaatst. Als er iets was gebeurd met een van de meisjes, waarom kwam de ander hier dan niet om hulp?

Could they have reached the first monkey bridge and is that the reason for their emergency call? On my GPS, that river seems to be coming very slowly, and since I don’t know if that is the location, I decide to return after a little more than two hours. The strange thing is that I just passed an open lawn, in the jungle, with a fence. So people live in the neighborhood. And that in less than an hour from where they may have placed their emergency call. If something had happened to one of the girls, why didn’t the other come here for help?

The rest of the story and where the mystery starts

Feit is dat ze de dagen daaropvolgend af en toe nog eens naar het noodnummer zouden proberen te bellen. Zonder resultaat. Tussenin proberen ze batterij te sparen, maar na enkele dagen is de telefoonbatterij van Lisanne toch leeg. Later zou met de iPhone van Kris 77 keer een verkeerde pin zijn ingetoetst. Wijst dit er op dat Kris al overleden was en Lisanne haar pin niet wist?

The fact is that they would occasionally try to call the emergency number again the following days. Without result. In between they try to save the battery, but after a few days the phone battery from Lisanne is empty. Later a wrong pin would have been keyed in 77 times with the Kris iPhone. Does this indicate that Kris had already died and Lisanne did not know her pin?

Waar alles helemaal bizar wordt is wanneer op de digitale camera’s foto”s worden ontdekt die in de nacht van 8 april, tussen 1 am en 4 am worden genomen. 90 foto’s om precies te zijn met flits, maar die niets duidelijk vertonen. Genomen vanaf dezelfde locatie waarvan men gelooft in de buurt van de monkeybridge. Een poging om helikopters te seinen? Het zou een allerlaatste poging zijn. Drie dagen later, op 11 april gaat de iPhone nog een laatste keer aan. Voor een volledig uur, tot de batterij het ook begeeft.

Where everything becomes completely bizarre is when photos are discovered on the digital cameras that are taken on the night of April 8, between 1 am and 4 am. 90 photos to be precise with flash, but which show nothing clearly. Taken from the same location believed to be near the monkeybridge – an attempt to signal helicopters – it would be a very last attempt – three days later, on April 11, the iPhone turns on one last time for a full hour, until the battery it also fails.

Aftermath

Twee maanden later wordt een rugzak gevonden op de oevers van de rivier Culebre, op korte afstand van waar de stam Ngobi leeft. In de rugzak zit alles nog in vrijwel perfecte staat. Later zou in de buurt ook nog een hal bekken van Kris worden gevonden en een schoen van Lisanne met haar voet er nog in. De volledige lichamen zouden nooit worden gevonden.

Two months later a backpack is found on the banks of the river Culubre, a short distance from where the Ngobi tribe lives. Everything in the backpack is in almost perfect condition. Later, a hall of Kris basin would be found in the neighborhood and a Lisanne shoe with her foot still in it. The full bodies would never be found.

Again! So close!

Na drie weken Costa Rica durfde ik te stellen dat ik het mooiste wellicht al had gezien. En dat maakt Costa Rica net zo mooi. Wanneer je denkt alles te hebt gezien, krijg je opnieuw een unieke ervaring voorgeschoteld.

Tortuguero NP

Na mijn avonturen in Monteverde vorige week, trok ik opnieuw via San Jose richting de Caraibische kust. Enerzijds omdat ik via het noorden de grens met Panama wil oversteken, anderzijds omdat hier nog een nationaal park lag die me erg aansprak: Tortuguero.

Finally! The red-eyed tree frog

Bekend omwille van de vele schildpadden die hier hun nest komen maken op het strand, maar helaas… niet in de periode dat ik hier ben. Toch verwachtte ik dat hier nog genoeg te zien zou zijn. Als een local me vertelde dat een vriend van hem gisteren nog een jaguar spotte die het op een hond had gemunt, werden de verwachtingen nog hoger.

Exploring by canoe

Een van de beste manieren om Tortuguero te verkennen is per boot. Of nog beter… met de kano. Dat het hier vaak hard regent moet je er dan maar bijnemen. En jawel, we hadden prijs. Gelukkig maakte het spotten van kaaimannen en de zelden geziene dolfijnen het meer dan goed. Helaas begaf mijn camera het kort nadat ik deze probeerde te filmen in de regen. (Ondertussen werkt hij weer).

In the tracks of the jaguar

In de namiddag zou ik het park te voet verkennen. Een trail langs de kustlijn bracht me dieper het park in. Niet de meest aantrekkelijke trail zo vond ik, maar na iets meer dan een uur stappen wekte iets in het zand mijn interesse: sporen. Een lang, vers en diep spoor die verder het park inliep via het strand.

“Zou het?” Ik kon amper geloven dat de sporen van een jaguar of poema konden zijn. ‘Misschien gewoon hondensporen, zo dacht ik, ondanks dat ze hier niet zijn toegelaten.

Terug bij de ingang van het park toonde ik de foto. Een jaguar, zo vertelden ze me. Ook bij de tweede opinie (ik kon het nog steeds niet geloven) kreeg ik hetzelfde antwoord te horen. Uiteindelijk was ik overtuigd. Een jaguar was niet veraf geweest, maar net zoals de voorbije maanden en een vorig avontuur in Belize, kwam ik opnieuw niet dichter dan dat.

Op naar Panama

Na het avontuur in Tortuguero reisde ik nog via Siquirres voor een 5 uur durende raftingtrip op de Pacuarerivier, vooraleer halt te houden in Puerto Viejo, een backpackerswalhalla.

Een laatste bezoek aan een nationaal park in Costa bracht me nog bij een nieuw dier om op mijn lijstje af te strepen. De volgende dag nam ik de shuttle naar Bocas del Toro in Panama en dat voor de laatste twee weken van de trip. Het enige wat ik kon denken in de minibus was ‘ik heb toch een beetje mijn hart verloren in Costa Rica’.