The Law of the Jungle

Maandag was het eindelijk zover. Een lange busrit op de chicken bus bracht me van Xela tot Guatemala City waar ik Luna zou ontmoeten, mijn reispartner voor de komende maanden, én Sol, de gele schoolbus die is omgebouwd tot een mobilhome en mijn thuis zou worden tijdens onze avonturen. 

Monday was finally there. A long bus ride on the chicken bus took me from Xela to Guatemala City where I would meet Luna, my travel partner for the coming months, and Sol, the yellow school bus that was converted into a mobile home and would become my home during our adventures.

Maar vooraleer het tot spannende avonturen zou komen waren er nog enkele problemen op te lossen. De versnellingskast van de bus werkt niet, de motor lekt olie en we weten niet of de motor wel genoeg afkoelt… Heel wat werk dus. De dagen daaropvolgend spendeerden we dan ook in Terminal, een buurt in de rode zone van Guatemala City waar de beste mecaniciens zitten. Niet zonder slag of stoot zag het er naar uit dat we op donderdag zouden kunnen vertrekken naar Rio Dulce, een eerste stop in Guatemala tijdens een testrit zoals we het noemen, naar Pèten, de jungle van Guatemala. 

But before it came to exciting adventures, there were still some problems to solve. The gearbox of the bus does not work, the engine is leaking oil and we do not know if the engine is cooling off enough … So a lot of work. The next days we spent in Terminal, a neighborhood in the red zone of Guatemala City where the best mechanics are. Not without a struggle it looked like we could leave on Thursday to Rio Dulce, a first stop in Guatemala during a test drive as we call it, to Pèten, the jungle of Guatemala.

De jungle of Guatemala City

Vooraleer we de jungle van Pèten zouden bereiken, was er een andere jungle waar we ons moesten doorheen zien te loodsen. Die van Guatemala City. Meteen mijn vuurdoop aan het stuur van de gele bus. Ik vertelde vorige week al dat de chauffeurs in Guatemala misschien wel de slechtste zijn ter wereld. Wel, beeld je een hele drukke stad in vol van die chauffeurs en waar verkeersregels niet van tel zijn. De weinige verkeersborden die je ziet in het straatbeeld zijn ‘Stop’ of een verkeerslicht. Voor de rest is het de wet van de jungle die telt. Dat betekent zoveel als je overal tussen wringen en alles, maar dan ook alles in de gaten houden. Grote trucks, camionettes en motorfietsen steken zowel rechts als links voorbij op enkele centimeters van de bus. 

Before we would reach the jungle of Pèten, there was another jungle that we had to guide ourselves through. That of Guatemala City. Immediately my first time at the wheel of the yellow bus. I already told you last week that the drivers in Guatemala are perhaps the worst in the world. Well, imagine a very busy city full of those drivers and where traffic rules don’t count. The few traffic signs that you see in the street are “Stop” or a traffic light. For the rest it is the law of the jungle that counts. That means as much as wringing yourself in between everything and everyone. Large trucks, vans and motorcycles pass both right and left a few centimeters from the bus.

20191122_132131

Cats in the engine and the first engine breakdown

Naast Luna en ikzelf waren er nog twee andere passagiers in de bus: twee katten. Hun eerste echte avontuur en uiteraard dus erg onwennig in de nieuwe omgeving die de bus is. Met als gevolg dat er al heel wat ontsnappingspogingen volgden nog voor we uit Guatemala City waren. Als we voor de eerste keer halt hielden bij het tankstation: grote paniek. De jongste van de twee katten is spoorloos. En waar begin je met zoeken in een stad als Guatemala City? De harde realiteit inzien bleek de enige mogelijkheid tot Luna bij het instappen in de bus een stukje staart uit de vanonder het dashboard zag hangen. De kat zat in de motor!

In addition to Luna and myself, there were two other passengers on the bus: two cats. Their first real adventure and of course very uncomfortable in the new environment that the bus is. As a result, many escape attempts followed before we were out of Guatemala City. When we stopped at the gas station for the first time: panic. The youngest of the two cats is missing without a trace. And where do you start searching in a city like Guatemala City? Seeing the harsh reality turned out to be the only possibility until Luna saw a piece of tail hanging from under the dashboard when boarding the bus. The cat was in the engine!

Onze eerste 150 kilometer verliep voor de rest vlekkeloos. De bus reed naar behoren en we waren opgelucht dat de voorbij dagen genoeg waren geweest om met een gerust gemoed aan onze lange reis te kunnen beginnen. Tot… ik bij het schakelen voel dat de versnellingspook helemaal doorschiet. Remmen blijkt eveneens niet meer te lukken. De bus is niet meer te stoppen. Gelukkig was onze snelheid beperkt tot zo’n 50 kilometer per uur en vonden we een zandstrook aan de andere kant van de weg waar we zonder ongelukken naartoe konden manoeuvreren. Het noodlot had toegeslagen. De versnellingsbak had het begeven en dat in the middle of nowhere onderweg naar Rio Dulce. Het leuke aan Guatemala is dat iedere chauffeur sowieso al meerdere keren heeft te maken gehad met motorpech, waardoor we al snel twee mannen hadden die ons hielpen met het herstellen ervan. De oorzaak bleek te liggen bij de verbinding van de versnellingspook en de versnellingsbak. Die was losgeraakt. Ze slaagden erin om deze weer te herstellen en zo konden we onze reis verderzetten. Als Luna tegen de avond toe het stuur van me wou overnemen, bleek het probleem zich opnieuw weer voor te doen. Gelukkig wisten we waar het probleem was, en met wat duct tape deze keer herstelden we de bus zodat we op zijn minst deze konden manoeuvreren naar een veiliger plek. 

Our first 150 kilometers went smoothly for the rest of the journey. The bus was running properly and we were relieved that the past few days had been enough to start our long journey with peace of mind. Until … I shift gear, I feel that the gear shifter completely shoots through. Braking also appears to be no longer possible. The bus can no longer be stopped. Fortunately our speed was limited to about 50 kilometers per hour and we found a stretch of sand on the other side of the road where we could maneuver without accidents. Fate had struck. The gearbox broke down in the middle of nowhere en route to Rio Dulce. The nice thing about Guatemala is that every driver has had to deal with engine trouble several times, so we soon had two men who helped us repair it. The cause turned out to be the connection between the gear lever and the gearbox. It had come loose. They managed to restore it and so we could continue our journey. When Luna wanted to take over the wheel from me by the evening, the problem emerged again. Fortunately we knew where the problem was, and with some duct tape this time we repaired the bus so that we could at least maneuver it to a safer place.

20191123194955_img_0176

 

Rio Dulce

Heet, heter, heetst. Zo konden we de voorbije dagen het best omschrijven. De watervallen van Rio Dulce zouden dan ook erg deugd doen. Toch moesten we erg veel moeite doen om deze te bereiken. Op zo’n vijftien kilometer van het Caraibische oord rijden we over een snelheidsdrempel. Iets te snel. De schok zorgde ervoor dat de remmen opnieuw niet werkten waardoor we een tweede snelheidsdrempel vol raakten. Opnieuw pech. Deze keer lag de oorzaak niet bij de versnellingsbak, maar bij de batterij van de bus die was verschoven en de kabel van de rem raakte. Kortsluiting en een scheur in de kabel zorgde ervoor dat er lucht in kwam en de remmen het begaven. Opnieuw herstellingswerken. Gelukkig konden we enkele uren later wel genieten van het koele water van Rio Dulce.

Hot, hotter, hottest. That is how we could best describe the past few days. The waterfalls of Rio Dulce would therefore be very good. Yet we had to put a lot of effort into achieving this. At about fifteen kilometers from the Caribbean, we drive over a speed bump. A little too fast. The shock led to the brakes not working again, so we were unable to avoid a second speed threshold. Bad luck again. This time the cause was not the gearbox, but the battery of the bus that had shifted and resulted in a cable breaking off. A short circuit and a crack in the cable caused air to enter and the brakes to fail. Again repair work. Fortunately we were able to enjoy the cool water of Rio Dulce a few hours later.

Next week: Pèten

20191123222911_img_0182

Thermal waterfalls of Rio Dulce

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: