How I Found an Abandoned Drug Plane in the Jungle of Utila

Utila stond op mijn reisplanning omdat het een van de beste plaatsen ter wereld is om de walvishaai te spotten. Helaas was er tijdens mijn verblijf best veel wind op het eiland, waardoor de oceaan vrij woelig was. Daarnaast waren de laatste weken al geen walvishaaien meer gespot, dus paste ik voor een tour die me niets meer zou opleveren dan 4 uur zeeziek te zijn.

Ik moest dus naar iets anders op zoek.

Utila was on my trip planning because it is one of the best places in the world to spot the whale shark. Unfortunately there was a lot of wind on the island during my stay, which made the ocean quite turbulent. In addition, no whale sharks had been spotted in the last few weeks, so I was fit for a tour that would yield me nothing more than 4 hours of seasickness.

So I had to look for something else.

Ik las online het verhaal van een Colombiaans drugvliegtuig dat in 2009 is neergestort in de jungle van Utila. Het vliegtuig zou maar liefst 1,9 ton cocaïne aan boord gehad hebben. De vraag was: zou het vliegtuig er nog steeds liggen?

De verlaten landingsstrook van Utila is in het verleden vaak een tussenstop geweest voor Colombiaanse drugssmokkelaars. Dus misschien zou het vliegtuigwrak daar ergens in de buurt moeten liggen?

Ik trok in mijn eentje naar het oosten van het eiland via de Old Airport Road. Deze liep helemaal tot aan de noordkust van Utila (waar geen toerist komt). Ik had enkele kleine aanwijzingen van waar het vliegtuig zou neergestort zijn. Een ervan was dat het midden in de jungle lag, zonder een pad er naartoe. Opnieuw een jungle avontuurtje dus.

I read online the story of a Colombian drug plane that crashed in the jungle of Utila in 2009. The aircraft would have had no less than 1.9 tonnes of cocaine on board. The question was: would the plane still be there?

The abandoned landing strip of Utila has in the past often been a stopover for Colombian drug smugglers. So maybe the plane wreck should be somewhere nearby?

I traveled to the east of the island on my own via the Old Airport Road. This ran all the way to the north coast of Utila (where no tourist comes). I had some small indications of where the plane would have crashed. One was that it was in the middle of the jungle, without a path to it. Again a jungle adventure.

The backstory of the plane

De landingsstrook van Utila werd vaak gebruikt als een tussenstop voor Colombiaanse drugsmokkelaars onderweg naar Mexico, Guatemala of de VS. Echter, voor dit vliegtuig was het Hondurese leger voorbereid. Het vliegtuig kon door een blokkade niet landen, kwam zonder brandstof te zitten en crashte in de jungle nabij de landingsstrook.

The Utila landing strip was often used as a stopover for Colombian drug smugglers en route to Mexico, Guatemala or the US. However, the Honduran army was prepared for this aircraft. The aircraft was unable to land due to a blockade, ran out of fuel and crashed into the jungle near the landing strip.

The search in the dense jungle

Eens de smalle weg eindigde in het noorden van het eiland, wist ik dat ik in de buurt was van het wrak. Dat zou ergens zo’n honderdtal meter diep in de jungle moeten liggen. Een dichtbegroeide jungle weliswaar. Ik ging op zoek naar een plaats waar ik me tussen de vele bomen en planten heen kon wurmen.

Makkelijk was het niet. De grond bestond uit hard, scherp koraal en dat terwijl ik nog eens moest uitkijken voor verschillende reusachtige spinnen, leguanen en heremietkreeften die hier overal rondliepen. Met het geluid van de oceaan dat steeds meer leek te verdwijnen, was het zoeken naar een naald in een hooiberg.

20200114225227_img_0533

Once the narrow road ended in the north of the island, I knew that I was near the wreck. That should be somewhere around a hundred meters deep in the jungle. A dense jungle, indeed. I went looking for a place where I could squeeze through the many trees and plants.

It wasn’t easy. The ground consisted of hard, sharp coral while I had to look out for several giant spiders, iguanas and hermit crabs that roamed everywhere. With the sound of the ocean appearing to disappear more and more, the search was for a needle in a haystack.

Na zo’n twintig minuten zoeken doorheen de jungle was ik van plan om op te geven. Misschien was het wrak er gewoon niet meer. Ik besloot nog net even verder te gaan tot plots… een wit metaal blonk tussen al het groen. Het wrak!

Ik wrong me doorheen het laatste stuk en zag de overblijfselen van het vliegtuig nu duidelijk liggen. Helaas is het grootste deel van het vliegtuig weggehaald en blijft er enkel nog een stuk van de romp over.

After searching for about twenty minutes through the jungle, I intended to give up. Maybe the wreck just wasn’t there anymore. I decided to go a little further until suddenly … a white metal shone between all the greenery. The wreck!

I wriggled through the last part and saw the remains of the plane clearly. Unfortunately, most of the aircraft has been removed and only a piece of the fuselage remains.

Na het maken van enkele foto’s, was het nu zaak om een weg terug uit de jungle te vinden. Tijdens mijn zoektocht miste ik nog op een haar na een enorme spinnenweb met daarin een geel-zwarte spin, de grootte van mijn hand! Gelukkig vond ik snel daarna terug het stukje strand.

utila jungle spin

After taking some pictures, it was now time to find a way back from the jungle. During my search I missed a huge spider’s web with a yellow-black spider, the size of my hand! Fortunately I soon found the beach again.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: